Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Log-Way-Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LWS) z siedzibą w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej 67/69, 62-006 Kobylnica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169173 – Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 7792202294.

Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. + 48 61 66 36 980, a także drogą pocztową na ww. adres Administratora. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej także: RODO), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane pracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz LWS usługi związane ze świadczoną usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez LWS.

5. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez LWS w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez LWS będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.